Vedtægter

§1
Foreningens navn er HØRUP UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING (HUI). Dens hjemsted er Sydals i Sønderborg Kommune.

§2
Forenlngens formål er at give medlemmerne mullghed for at dyrke ldræt samt udøvelse af andre aktlvlteter, der naturllgt hører Ind under forenlngens vlrkeområde. Det er forenlngens formlål, at udvlkle fællesskabet og det soclale llv I foreningen og lokalområdet. Foreningen ønsker at fremme den enkeltes samt fællesskabets sundhed og trlvsel for såvel unge som ældre.

§3
Forenlngen er tilsluttet relevante ldrætsllge organlsatloner efter hovedbestyrelsens skøn.

§4
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens tll enhver tid gældende reglement og vedtægter. Æresmedlemmer kan på hovedbestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

§5
Størrelse af foreningens kontingent fastsættes af de enkelte afdellngsudvafg under hensyntagen til, hvad der kræves for forenlngens forsvarlige drift. Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Væsentllge ændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

§6
Størrelsen af aflønning af ledere og trænere fastsættes af de enkelte afdelingsudvalg, og væsentlige ændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

§7
Til gyldlg udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens respektlve udvalgsformænd, og at medlemmet lkke er i kontingentrestance. Når et medlem er kommet I kontlngentrestance for 3 måneder, kan hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages påny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæfd til foreningen.

Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særllge forhold giver anledning dertil. Hovedbestyrelsens beslutnlng herom kræver dog, at mlndst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejllghed til at fremføre sit forsvar, og kan forlange spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamllng ved personligt fremmøde.

§8
Generalforsamlingen er højeste myndlghed i alle forenlngens anllggender. Den ordlnære generalforsamling afhofdes i løbet af februar måned og lndkaldes med mlndst 14 dages varsel ved annoncering med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen kan af hovedbestyrelsen vælges at afholdes fysisk, men også helt eller delvist digitalt. Stemmeberettiget og valgbar er alle medlemmer over 15 år samt forældre til medlemmer under 15 år (en stemme pr. medlem), der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamllngen, og som lkke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valgbar er ethvert tilstedeværende medlem eller såfremt forslagsstilleren kan forevise skrlftligt accept fra foreslåede.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved slmpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog, at minimum 2/3 af de afglvne stemmer er for forslaget. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referat af generalforsamllngen og dennes beslutnlnger indføres i protokol. 

§9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretnlnger.

a. Formanden

b. Fodboldudvalget

c. Gymnastikudvalget

d. Håndboldudvalget

e. Bat- og ketchersportsudvalget

f. Cycllngudvalget

g. Fitnessudvalget

Forelæggelse af regnskab tll godkendelse.
Herunder gennemgang af budget for det kommende år.
Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Valg af medlemmer af hovedbestyrelse.

6. Valg af revisor og 1 suppleant.

7. Eventuelt.

§10
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 6 af hovedbestyrelsens medlemmer eller 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom. Generalforsamllngen afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er modtaget af hovedbestyrelsen. Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.

§11
Foreningens ledelse består af en hovedbestyrelse på op til 10 medlemmer, der repræsenterer foreningen i alle

forhold. Hovedbestyrelsen konstituerer slg med formand, næstformand, kasserer samt udvalgsformænd. Valg af udvalgsformænd må ubetlnget ske under hensyntagen tll, at disse formænd har idrætsllg indslgt i de

respektlve ldrætsgrene. Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen således at det tllstræbes,

at formand og formændene for fodbold-, bat- og ketchersport-, og cycllng udvalget afgår på lige år og kasserer, næstformand og formændene for gymnastlk-, håndbold- og fitnessudvalget afgår på ulige år.

Et menlgt medlem vælges ikke af generalforsamllngen, men er den til enhver tid værende formand for HUI’ s venner. Skulle en formand for HUI eller et af udvalgene vælge at træde ud af bestyrelsen inden den valgte periode udgår, kan hovedbestyrelsen eller det respektive udvalg vælge en ny kandidat til at varetage posten som formand uden generalforsamlingens godkendelse.

Hovedbestyrelsen kan etablere et udvalg, hvor formanden kan deltage i HUI hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, herunder tilretteglæggelse af bestyrelsesmøder, økonomlstyrlng og uddelegerlng af opgaver m.v.

De enkelte sportslige udvalg bemyndlges tll – uden generalforsamllngens godkendelse – at indgå moderklubsamarbejder/samarbejder med andre idrætsforenlnger. Sådanne samarbejder skal dog altld godkendes af HUI’s hovedbestyrelse.

§12
Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtlg, når mlndst 4 af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller

næstformand, er til stede. Bestyrelsesmøder – og beslutnlnger protokolleres. Ved stemmellghed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme udslagsgivende. Hovedbestyrelsen er berettiget tll at nedsætte de udvalg, den finder nødvendlg.

§13
Regnskabsåret følger kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revlsor, den ordlnære generalforsarnling tll godkendelse. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor for en toårig perlode samt 1 revisorsuppleant for et år.

§14
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed lndkaldt, ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnlngsdygtighed kræves, at mlndst halvdelen af foreningens stemmeberettlgede medlemmer er til stede, og tll forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne

stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamllng, der lkke er beslutnlngsdygtig, lndkaldes til en ny generalforsamling, hvorefter beslutnlng træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettlgede medlemmer der er tll stede. I tllfælde af forenlngens ophævelse skal dens aktiver båndlægges i et pengeinstitut i 10 år. Hvis der inden udløbet af denne perlode atter oprettes en ungdoms- og idrætsforenlng under de i §3 nævnte organlsationer, stilles aktlverne tll rådighed for denne forenlng efter organlsatlonernes godkendelse. I modsat fald deles aktlverne llgeligt mellem organlsationerne.

§15
Alt hvad disse vedtægter ikke foreskriver, afgøres af hovedbestyrelsen.

HUI, Hørup Ungdoms- og Idrætsforenings vedtægter. Revlderet 27. Februar 2023.